HP 215A LaserJet 靛藍原廠碳粉匣 W2311A (印刷量約850頁)

$458.00

適用於以下型號之打印機

HP Color LaserJet Pro M155 系列、HP Color LaserJet Pro 多功能打印機 M182 系列、HP Color LaserJet Pro 多功能打印機 M183 系列

HP 215A W2311A
HP 215A LaserJet 靛藍原廠碳粉匣 W2311A (印刷量約850頁)

$458.00

貨號: W2311A 分類: