HP 215A LaserJet 黑色原廠碳粉匣 W2310A (印刷量約1050頁)

$435.00

適用於以下型號之打印機

HP Color LaserJet Pro M155 系列、HP Color LaserJet Pro 多功能打印機 M182 系列、HP Color LaserJet Pro 多功能打印機 M183 系列

HP 215A LaserJet 黑色原廠碳粉匣 W2310A (印刷量約1050頁)

$435.00

貨號: W2310A 分類: